ביטוח כללי

  • ביטוח רכב: ביטוח מפני נזקים לרכב ולנוסעים בו, בזמן תאונה, לגוף ולרכב. ביטוח מפני נזק לצד שלישי- נגרם על ידכם לרכב אחר.
  • ביטוח דירה: ביטוח מפני נזק לדירה ולרכוש שבה כתוצאה משריפה, שיטפון, רעידת אדמה, פריצה, נזקי מים וכו'.
  • ביטוח נסיעות לחו"ל: ביטוח המכסה הוצאות רפואיות ורכוש המטייל המתרחשים בזמן תקופת הטיול.

ביטוח אלמנטרי נעשה על פי פוליסה - חוזה ההתקשרות בין המבוטח למבטח - המפרטת את הרכוש המבוטח ואת ערכו, את המקרים שבהם ישולם סכום הביטוח, ואת הפרמיה - הסכום שמשלם המבוטח למבטח בתמורה לביטוח.

פוליסות לביטוח אלמנטרי כוללות בדרך כלל סכום של השתתפות עצמית - סכום נזק שאותו ישלם המבוטח מכיסו. להשתתפות העצמית שתי מטרות:

  • מניעתן של תביעות קטנות, כאלה שגובהן נמוך מגובה ההשתתפות העצמית.
  • הקטנת הסיכון המוסרי של חברת הביטוח על ידי מתן תמריץ מסוים למבוטח לשמור על רכושו, כדי להימנע מההשתתפות העצמית.

לעתים מוצע סכום משתנה של השתתפות עצמית: ככל שההשתתפות העצמית גבוהה יותר, כך הפרמיה נמוכה יותר.

בקביעת גובה הפרמיה ניתנת הנחה בגין היעדר תביעות - הנחה שהיא תמריץ נוסף למבוטח להימנע מהגשת תביעה לחברת הביטוח.